Algemene Voorwaarden

§ 1 Werkingssfeer

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn onderdeel van ieder contract tussen KPDM GmbH, Willy-Brandt-Str. 57, D-20457 Hamburg, Duitsland, vertegenwoordigd door bedrijfsleider Achim Pfüller, (hierna te noemen: KPDM GmbH) en de klant.

(2) Alle producten en diensten van KPDM GmbH zijn uitsluitend onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

§ 2 Contractsluiting

(1) Het aanbieden van producten, in het bijzonder op het internet, vormt nog geen bindend aanbod van KPDM GmbH.

(2) Een contract komt uitsluitend na schriftelijke opdrachtsbevestiging door KPDM GmbH tot stand.

§ 3 Bescherming van persoonsgegevens

Wat betreft de bescherming van persoonsgegevens door KPDM GmbH, verwijzen we naar de privacy policy

§ 4 Levervoorwaarden

(1) De levering geschiedt, in zoverre niet anders overeengekomen, rechtstreeks vanuit het magazijn.

(2) Wanneer er voor KPDM GmbH meerkosten ontstaan doordat er een onjuist of onvolledig adres werd opgegeven, dan dient de klant deze ontstane kosten te vergoeden, tenzij hij/zij niet zelf schuldig is aan het doorgeven van foutieve informatie.

§ 5 Betalingscondities

(1) U kunt per creditcard, vooruitbetaling en via PayPal betalen.

(a) Per vooruitbetaling: De betaling is verschuldigd voorafgaand aan de uitvoering van het contract. Uw bestelling wordt verzonden zodra uw volledige betaling op onze bankrekening is verwerkt.

(b) Per creditcard: Betaling dient te geschieden met contractsluiting.

(c) Via PayPal: De betaling is verschuldigd na de bevestiging ‘nu kopen’.

(2) Alle prijzen zijn consumentenprijzen, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

(3) Alle verzendkosten, in het bijzonder voor verpakking, transport en aflevering, zijn tenzij anders overeengekomen voor rekening van de klant. Alle prijzen en bijkomende kosten worden volgens de op het besteltijdstip geldende prijslijsten van KPDM GmbH berekend.

(4) De klant heeft uitsluitend recht op compensatie wanneer de vordering onomstreden en rechtsgeldig is.

§ 6 Voorbehoud van eigendom

De producten blijven tot de volledige betaling is ontvangen het eigendom van KPDM GmbH.

§ 7 Garantie

Betreffende de garantie gelden de wettelijke bepalingen.

§ 8 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KPDM GmbH, Sintrex c/o Cubuso BV, Wiener Str. 10, D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus, per e-mail: info@amino-7.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan

KPDM GmbH
Sintrex c/o Cubuso BV
Wiener Str. 10
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Eventuele kosten voor het retourneren van goederen zijn voor rekening van de klant. Wij nemen geen kosten op ons voor de retourzending in het kader van het herroepingsrecht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Voortijdig beëindigen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig voor contracten bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Einde van de herroeping

Het modelformulier voor herroeping kunt u hier als PDF downloaden.

§ 9 Oveenkomst over kosten

Let op: wanneer u slechts een deel van de geleverde producten intact terugzendt, kunnen eventueel daardoor niet meer geldende kwantumkortingen op het te ontvangen bedrag in mindering worden gebracht.

§ 10 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) KPDM GmbH is met uitzondering van beschadiging van leven, lichaam en gezondheid en het nadrukkelijk niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen (overdracht van de producten) uitsluitend aansprakelijk voor schade die door kwade opzet of grof nalatig gedrag zijn veroorzaakt. Dit geldt ook voor gevolgschade, in het bijzonder voor gederfde inkomsten.

(2) De aansprakelijkheid is behalve bij opzet of grof nalatig gedrag of bij beschadiging aan leven, lichaam en gezondheid en het nadrukkelijk niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen (overdracht van de producten) beperkt tot de bij contractsluiting normaal te verwachten schade. Daarnaast is de aansprakelijkheid begrensd tot de voor het contract typerende gemiddelde waarde van de schade. Dit geldt in het bijzonder voor gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

(3) De in paragraaf 1 en 2 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor medewerkers en eventuele derden die namens KPDM GmbH opereren.

(4) De wettelijk vastgelegde verplichtingen t.a.v. productaansprakelijkheid worden niet beïnvloed.

§ 11 Online geschillenbeslechting

Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechting. In het geval van een meningsverschil kiezen wij ervoor direct met u in contact te treden.

§ 12 Slotbepalingen

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Wettelijke plichten in het land van vestiging van de koper blijven van toepassing.

(2) Wanneer specifieke bepalingen van dit contract onwerkzaam of in strijd met de wettelijke regelgeving zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De onwerkzame bepaling wordt door de contractpartners vervangen door een bepaling die de intentie van de onwerkzame bepaling op een rechtsgeldige manier het meest benadert. Deze regeling geldt ook bij aspecten, die door dit contract niet worden afgedekt.